ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนัยเนตร อภัยนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรพรรณ ตรีธัญญา
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ มั่นคง
ครู คศ.3

นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ พรมชัย
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี สีลา
ครู คศ.3

นางนิตยา โทราช
ครู คศ.3

นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ พิทักษา
ครู คศ.2

นายธนศักดิ์ มาลากอง
ครู คศ.2

นางรัตน์ทญา เรเรือง
ครู คศ.2

นางพิศสมัย เคนโพธิ์
ครู คศ.2

นางอุมาพร ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
ครู คศ.1

นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ สีจำปา
ครูผู้ช่วย