โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัญญารัตน์ ต่อศรี
ครู คศ.3

นายบุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์
ครู คศ.3

นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรี
ครู คศ.3

นายชมภู สิงห์อุ่น
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2

นายอธิคม ศรีใส
ครู คศ.2

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.1

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ