กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชมภู สิงห์อุ่น
ครู คศ.3

นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย วิเศษชาติ
ครู คศ.3

นายโยธิน งามสกุล
ครู คศ.3

นายอดุลย์ ภูสิตลิต
ครู คศ.3

นายสุเทพ ปานเนาว์
ครู คศ.2

นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณ บัวสิม
ครู คศ.1

นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวอุษา ชัยอาสา
พนักงานราชการ