กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเข็มคิด ครบุรี
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางสรารัตน์ ชำนาญ
ครู คศ.3

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายจักรกริช แก้ววงษา
ครู คศ.2

นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
ครู คศ.1

นายทรรศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาววันทนีย์ ดีขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง