โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางอารมณ์ ศรีสุธรรม
ครู คศ.3

นางเข็มคิด ครบุรี
ครู คศ.3

นางลำใย งอกนาวัง
ครู คศ.3

นายรัศมี พวงทอง
ครู คศ.3

นายถาวร อดทน
ครู คศ.3

นางธัญญา ติรชาติ
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นามสุข
ครู คศ.3

นางสรารัตน์ ชำนาญ
ครู คศ.3

นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
ครู คศ.3

นางธิดา วรรณแจ่ม
ครู คศ.3

นายจักรกริช แก้ววงษา
ครู คศ.2

นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
ครู คศ.1

นายทรรศวรรษ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสรวีย์ แสงสง่า
พนักงานราชการ

นางสาววันทนีย์ ดีขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวพิริยาพร โสภา
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง