คณะผู้บริหาร

ดร.สมชาย คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

นายพชรศาล สิงหาราโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพงศกร ระวิพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล

ดร.นรา ตรีธัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป