กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติพศ รบศึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์
ครู คศ.3

นายจิตติราช มั่นคง
ครู คศ.3

นายสมพร ไชยเดือน
ครู คศ.3

นางนงนุช หิรัญเกิด
ครู คศ.3

นางสาวสุปราณี สีเขียว
ครู คศ.3

นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.3

นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครู คศ.3

นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม
ครู คศ.3

นางจันจิรา วงศ์บุตร
ครู คศ.3

นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
ครู คศ.3

นางจิตรประภา กาจหาญ
ครู คศ.3

นางวัฒนา เวียงพล
ครู คศ.3

นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครู คศ.3

ว่าที่ พ.ต.ทวีป คำเรืองศรี
ครู คศ.2

นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
ครู คศ.2

นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครู คศ.2

นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
ครู คศ.2

นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
ครู คศ.2

นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครู คศ.1

นางสาวศิริพักษ์ พานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค
ครูผู้ช่วย