โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายศิริวัฒน์ ทองวงศ์
ประธาน นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คอมพิวเตอร์ศึกษา, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวปวีณา นาคสุวรรณ
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คอมพิวเตอร์ศึกษา, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวนุชนภา จอกสถิตย์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [วิทยาศาสตร์ทั่วไป , มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวนันทวัน ทวีเปล่ง
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [วิทยาศาสตร์ทั่วไป, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาววราภรณ์ ตันนะลา
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวมัสยา หงษ์สุด
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวน้ำฝน อยู่เย็น
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ภาษาไทย, มรภ.ชัยภูมิ]

นายประพัฒนา แม้นศรี
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ภาษาอังกฤษ , มรภ.นครราชสีมา]

นางสาวขวัญฤทัย จันบุตรสา
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ภาษาอังกฤษ , มรภ.นครราชสีมา]

นางสาวศศิธร เจนจิตร
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ภาษาอังกฤษ, มรภ.นครราชสีมา]

นายอรรถพล ฐานะพิมพ์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ฟิสิกส์ , มรภ.นครราชสีมา]

นางสาวเกศินี สุขบำรุงพันธุ์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ฟิสิกส์, มรภ.นครราชสีมา]

นางสาวฐิติกาญจน์ วนาใส
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คอมพิวเตอร์ศึกษา, มรภ.นครราชสีมา]

นายธีรชัย ชูศักดิ์
นศ.ฝึกประสบการณฺ์วิชาชีพครู[คอมพิวเตอร์ศึกษา , มรภ.นครราชสีมา]

นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดิ์ผล
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น]

นางสาวสุภาวดี สุวรรณพรม
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น]