โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายศิริวัฒน์ ทองวงศ์
ประธาน นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คอมพิวเตอร์ศึกษา, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวปวีณา นาคสุวรรณ
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คอมพิวเตอร์ศึกษา, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวนุชนภา จอกสถิตย์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [วิทยาศาสตร์ทั่วไป , มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวนันทวัน ทวีเปล่ง
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [วิทยาศาสตร์ทั่วไป, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาววราภรณ์ ตันนะลา
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวมัสยา หงษ์สุด
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวน้ำฝน อยู่เย็น
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [ภาษาไทย, มรภ.ชัยภูมิ]

นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดิ์ผล
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น]

นางสาวสุภาวดี สุวรรณพรม
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น]

นางสาวนัยนา ฉลองธรรม
วิชาเอกภาษาไทย (มรภ.นครรราชสีมา)

นางสาวพิมพิ์สุดา พัฒนภูมิชัย
วิชาเอกภาษาไทย (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาวภัทรกันย์ เลิศวานิชย์กุล
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาวรุ่งทิวา อาจผักปัง
วิชาเอกภาษาไทย (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาววารตี งามประเสริฐ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยอาวุธ
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาวสุพัตรา สุขยืน
วิชาเอกสังคมศึกษา (มรภ.นครราชสีมา)

นางสาวสุภาภรณ์ หงส์วิลัย
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (มรภ.นครราชสีมา)

นายอิทธิพร เฝ้าทรัพย์
วิชาเอกสาขาสังคมศึกษา (มรภ.นครราชสีมา)