นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายอังคาร หาญจันทร์
ม.ราชภัฏชัยภูมิ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวพิมพ์อักษร โม้พิมพ์
ม.ราชภัฏชัยภูมิ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวเจนจิรา แต่งแดน
ม.ราชภัฏเลย (ฟิสิกส์)

นางสาวชิดชนก อัมพวา
ม.ราชภัฏเลย (ฟิสิกส์)

นายชาญชัย ดวงมาลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณิตศาสตร์)

นายเจนภพ ประจัญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณิตศาสตร์)

นางสาวอินทุอร พลเยี่ยม
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (คณิิตศาสตร์)

นางสาวพิริยาพรน์ ประดับเพชร
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (คณิิตศาสตร์)

นางสาวธนาภา ผดุงทรง
ม.ราชภัฏชัยภูมิ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)