^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Weblink

banner moe067kruthai-infokroobannoklogo-gpflogo scimathban ssspic6d4rkpicpbqw2

IMG 2879

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้จัดให้มีพิธีกล่าวอำลาครูเกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณอาคารโดมหน้าเสาธง
ชมภาพกิจกรรม


นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลต่อชาวแก้งคร้อวิทยาในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จยังโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อ เสด็จฯ พระราชดำเนิน เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อันนำมาซึ่งความปิติเป็นล้นพ้นต่อ พสกนิกร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และคณะนักเรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ชมภาพกิจกรรมชุดที่ 1
ชมภาพกิจกรรมชุดที่ 2

2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรฐกิจพอเพียงต้นเเบบ
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ
บ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชมภาพกิจกรรมที่ 1
ชมภาพกิจกรรมที่ 2

ผู้บริหาร

 1131

Contribute!
Books!
Shop!